Ana Baþlýk Reklamlar

Daha iyi sonuçlar ve daha fazla iþ trafiði elde edin

Mascus'ta ana baþlýk ilanlar, daha fazla potansiyel müþterinin ilgisini çekmenizi saðlayarak iþinizin görünürlüðünü ve web sitenizin trafiðini artýracaktýr.

Tamamen ölçülebilir

Ana başlık ilanlar şirketinizi, hizmetlerinizi ve ürünlerinizi tanıtmanın güvenilir ve modern bir yoludur. Ana başlıklarınızın her izlenişini ve aldığınız her tıklamayı kaydederiz. Size, mesajýnýzýn ve teklifinizin performansý hakkýnda karar vermenize ve müþteri ilgisi uyandýrma sürecinizi iyileþtirmenize yardýmcý olacak net sonuçlara sahip bir istatistiksel rapor göndeririz.

Nerede olursa olsun stoklarýnýza baðlantý verin

Ana baþlýklar kendi web sitenize veya Mascus'taki tam stok sayfanýza baðlanabileceðinden, henüz bir web siteniz yoksa, stoklarýnýzý çevrimiçi nerede listelemeye karar verirseniz verin, ticari görünürlüðünüzü ve satýþlarýnýzý çok kýsa bir sürede artýrabileceksiniz.

Markanýzý geliþtirin

Ana başlık reklamlar, markanızı dikkat ve ilgi çekecek şekilde sergileme fırsatı sunar. Genel reklam sepetinizin bir parçasý olarak Mascus'taki ana baþlýk ilanlarýnýz, marka adýnýzý ve kiþiliðinizi, ikinci el makinelerin oldukça ilgili ve dikkatli potansiyel alýcýlarýnýn önlerine serer.

Teklif almak için bizimle iletiþime geçin

Ýlan fiyatlarýmýzý öðrenmek ve ilan ihtiyaçlarýnýzý görüþmek üzere bölgenizdeki Mascus satýþ temsilcinizle hemen þimdi iletiþime geçin.